Výzva na predkladanie ponúk akcie – Výmena okien a vchodových dverí na kultúrnom dome

Výber dodávateľa stavebných prác na akciu

„Výmena okien a vchodových dverí na kultúrnom dome“

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Klenová

Adresa: Obecný úrad, Klenová č. 126

Zastúpená:  Ing. Slavomil Voloch, starosta obce

IČO: 00323136

DIČ: 2020794520

Kontaktná osoba: Ing. Slavomil Voloch, tel. 057/7580208, mob: 0907 944 511, obecklenova@lekosonline.sk

 

  1. Opis zákazky:   stavebné práce pozostávajú – demontáž okien a dverí, osadenie okien a dverí, vysprávky, osadenie parapetných dosiek , zväčšenie jestvujúcich otvorov 90 cm x200cm na rozmer 110 cm x 200 cm, montáž okien  6 ks je vo výške cca 3 m.  Požiadavka na kvalitu okien min. 5 komorové profily rámov.
  2. Miesto uskutočnenia prác:

Obec Klenová, kultúrny dom p. č. 30

  1. Rozsah predmetu zákazky: príloha č. 1
  2. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

–          navrhovaná cena bude celková, vypočítaná za plnenie prác v rozsahu podľa bodu 4 týchto doplňujúcich údajov a bude vychádzať z oceneného výkazu, ktorého neocenenú kópiu predkladáme

–          navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách

–          navrhovanú cenu platca DPH uvedie takto – navrhovaná cena bez DPH

– sadzba DPH a výška DPH

– navrhovaná cena vrátane DPH

–    ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a upozorní,

že nie je platcom DPH

  1. Trvanie zmluvy:

–          29.12.2014- 31.03.2015

  1. Obsah ponuky:

–          cenový návrh a ocenený výkaz výmer

–          doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu obstarávania  (kópia )

  1. Predkladanie ponúk:

–          uchádzač predloží ponuku do 21.12.2014   do 16.00  hod. na adresu obstarávateľa

–          uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, ktorý bude uzatvorený

–          obal musí obsahovať adresu obstarávateľa, adresu uchádzača, označenie „neotvárať a  „ Výmena okien a vchodových dverí na kultúrnom dome  “

  1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

–          úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania

  1. Ďalšie informácie obstarávateľa:

–          verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

V Klenovej, 12.12.2014

Ing. Slavomil Voloch, starosta obce

 

 

Príloha č.1

Výber dodávateľa stavebných prác na akciu

„Výmena okien a vchodových dverí na kultúrnom dome“

Rozmery okien:

1. 6  ks      rozmer  110 x 200 cm   /  predelené v 1/3 , otvaraco-sklopné  4ks, 2ks otvaracie/

2.  2  ks      rozmer  147×85 cm

3.  1 ks       rozmer    60×115 cm

4.  1 ks       rozmer    60×110 cm

5.  1 ks       rozmer    80x  60 cm

Rozmer dverí:

1.  3 ks   rozmer   105×200 cm   vchodové

2.  1 ks   rozmer   140 x200 cm /dvojkrídlové vchodové/

3.   nad dvere presklenené okno predelené  90x 265 cm   1 ks /

4.  pevné okno/bočné steny dverí/   2 ks   62,5 x 200 cm   /v 1/3 výplň plastová/