Pozvánka na OZ

O B E C   K L E N O V Á, 067 72 KLENOVÁ č.126

 

 

VEC:   P O Z V Á N K A

 

V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonov, ako aj schváleným plánom práce OZ na rok 2015, z v o l á v a m III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klenovej na deň:

 

19.06.2015 /piatok/v priestoroch obecného úradu o 17.00 hodine

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 4. Záznamy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
 5. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 6. Kontrola inkasa daní a poplatkov
 7. Odborné stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
 8. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce Klenová a výročnej správy za rok 2014
 9. Prejednanie organizácie školského roka 2015-2016

10.Realizácia optických sieti, klaster UB-1

 1. Zásady o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním kriminálnej alebo inej proti spoločenskej činnosti v podmienkach obce
 2. Prejednanie sťažnosti na p. Alenu Vokuličovú
 3. Oprava oplotenia pri materskej škole a p. Kasičovej
 4. R ô z n e

A/ . Žiadosť o finančnú výpomoc od obce pre Aneta Bajzová a Michal Bajza bytom Klenová

č. 182 na zaplatenie elektrickej energie.

B/. Žiadosť Juraj Bajza Klenová č.161 o odpredaj plechovej nádrže .

 1. Návrh a schválenie uznesení
 2. Z á v e r

 

     Prosím všetkých poslancov obecného zastupiteľstva aj prizvaných, aby včas   zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

 

Ing. Slavomil Voloch

starosta obce