Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Klenová

                   OBEC     K L E N O V Á č. 126, 067 72   Klenová  

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa

Základná škola s materskou školou Klenová 111

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR

č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky

pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

– najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

– absolvovanie prvej atestácie ( Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných   zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

 

Iné kritériá a požiadavky:

– znalosť príslušnej legislatívy,

– komunikatívnosť,

– riadiace a organizačné schopnosti,

– osobné a morálne predpoklady,

– zdravotná spôsobilosť na prácu,

– spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

– práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

– prihláška do výberového konania,

– profesijný životopis,

– overené kópie dokladov o vzdelaní,

– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

– potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

– písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,

– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zasielajte v termíne do 04.05.2017 do 15.00 hod. na adresu:

Obec Klenová- obecný úrad, Klenová č.126, 067 72

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ “.

„ Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude

termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Klenovej,

dňa 11.04.2017

Ing. Slavomil Voloch,  starosta obce