Pozvánka na OZ dňa 18.07.2017

O B E C   K L E N O V Á, 067 72 KLENOVÁ č.126

VEC:   P O Z V Á N K A

 

V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonov, ako aj schváleným plánom práce OZ na rok 2017, z v o l á v a m

III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klenovej na deň:

18.07.2017 /utorok/v priestoroch obecného úradu o 15.30 hodine

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenie- správa starostu o činnosti obecného úradu
 3. Riešenie sťažnosti
 4. p. Juraj Petrovaj- prejedávanie ,
 5. p. Irena Miková – prejedávanie
 6. Výsledky volieb na riaditeľa školy

informácia oprava chodníka pro ZŠ s MŠ

 1. Schválenie zmeny vyučovacieho jazyka v ZŠ s MŠ
 2. Prejednanie organizácie školského roka 2017/2018
 3. Rozpočtové opatrenie č. 3 /2017

– schválenie čerpania rezervného fondu

– realizácia plastových okien na obecnej bytovke – 6 500€

– realizácia vonkajšej fasády kultúrneho domu – 26 300€

 1. Záznamy z kontrol hlavného kontrolóra
 2. Rôzne
 3. Návrh a schválenie uznesení
 4. Z á v e r

 

     Prosím všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných, aby včas   zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

V Klenovej 13.07.2017

Ing. Slavomil Voloch, v.r.

starosta obce