Výzva na predkladanie ponúk – Výmena strešnej krytiny a zvodového systému na kultúrnom dome

Obec Klenová, 067 72 Klenová

Výzva na predkladanie ponúk

Spracovaná v zmysle § 9, odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

„Výmena strešnej krytiny a zvodového systému na kultúrnom dome.“

 1. Identifikácia osoby podľa §7/ ďalej len Obstarávateľ/

Názov: Obec Klenová

Sídlo: Klenová č.126, 067 72 Klenová

IČO: 00323136

Kontaktná osoba: Ing. Slavomil Voloch

Elektronická pošta: obecklenova@lekosonline.sk

Telefón: 057/ 7580193, 0905 969 343

 1. Predmet zákazky
 • Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti strechy kultúrneho domu a rozlohe 160 m2 vrátane výmeny 14 ks strešných okien a zvodového systému dažďovej vody.
 • Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky.
 • Za účelom špecifikácie rozsahu prác, množstiev a druhov potrebných materiálov a spôsobu realizácie verejný obstarávateľ stanovil uchádzačom povinnú obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby si overil a získal informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
 • Termín obhliadky : po dohode verejného obstarávateľa s uchádzačom o dielo.
 • Miesto stretnutia: Obecný úrad, Klenová 126
 • Termín dodania: 27.10. – 10.11.2017
 • CVP kód: 44221100-6-okná
 1. Typ zmluvy

Zmluva podľa Odchodného zákonníka

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

 1. Variant riešenie

Neumožňuje sa.

 1. Miesto dodania predmetu zákazky

Kultúrny dom Klenová

 1. Lehota dodania zákazky

Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: najneskôr do 10.11.2017

 1. Lehota dodania, miesto a formy predkladania ponúk

Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do 24.10.2017 do 10.00.hod na adresu Obec Klenová, 067 72 Klenová č.126,. Obálka musí byť označená heslom „ Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu“. Cenu uvedie uchádzať v EUR s DPH. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Vyhodnotenie ponúk sa vykoná 25.10.o 15.00 hod.

Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk písomne oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ponuky.

 1. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
 2. Podmienky financovania zákazky

Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr. Predpokladaná hodnota zákazky sa neuvádza.

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena vrátane DPH

 1. Lehota rekonštrukcie v kalendárnych dňoch: do konca októbra 2017.
 2. Použitie elektronickej aukcie:

Nepoužije sa.

 1. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží doklad o oprávnení uskutočňovať práce, podľa opisu predmetu zákazky- výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávania vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č.25/2006 Z. z. /potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov- fotokópie/.

Prílohy: –   technická správa

 •            zadanie výmer

Klenová 13.10.2017

Ing. Slavomil Voloch, starosta obce, v. r.

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2017/10/Zadanie-výmer-výmena-strešnej-krytiny-a-zvodového-systému-na-ku.pdf

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2017/10/Technická-správa-výmena-strešnej-kritiny-na-KD.pdf