– Zmluvy 2015 (OcU),2016
Číslo Zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH v EUR Dátum účinnosti Dátum ukončenia Stiahnúť
 1- č.43/2015/§54- VZ  UPSVaR, Kukorelliho 1, Humenné Dohoda o poskytnutí finanč.príspevku na podporu vytvárania prac.miest ..  poskytnutie fin. príspevku úradom na podporu vytvárania prac.miest ESF 15 % :85 % 2564,00 24.04.2015 30.09.2015
 2 – 165/2015 ZŠ S MŠ Klenová č.111 Darovacia zmluva –  školské podujatie Poskytnutie fin.prostriedkov  na školské podujatie 100,00 03.06.2015 08.06.2015
3 – 187/2015 Športový klub Klenová Zmluva o poskytnutie dotácie č. 1/2015 ŠK Dotácia na činnosť ŠK – štartovné 170,00 03.07.2015 03.07.2015
 4- 217/2015 Športový klub Klenová Zmluva o poskytnutie dotácie č. 2/2015 ŠK Dotácia na činnosť ŠK 1330,00 22.07.2015 30.11.2015
5-001/1506/2015 LD STAV s.r.o., Strojárska 20, Snina Zmluva o dielo Stavebné práce,stavbné úpravy ZŠ na MŠ v obci Klenová 10053,53 07.08.2015 21.08.2015
 6- 2/2015 MUDr. HUbnerová Michaela, Komenského 2657/7, Snina Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2015 Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby 16,60 13.10.2015 neurčité
7-20151123 AQUA-LIVE, s.r.o., Holubyho 15,040 01 Košice Kúpna zmluva Zariadenie na úpravu vody  do KD 1800,00 23.11.2015
 7-2015 Bella Vita,n.o.Kukučínova 577/61, Belá nad Cirocho Nájomná zmluva Nájom časti kultúrneho domu s.č.30 pre účely poskytovania sociálnych služieb 1,00/rok 29.12.2015 neurčito
8-2015 Natur-PACK, a.s., Ružová dolina 6  821 08 Bratislava  IČO:35979798 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Zmluva o zabezpečení  systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 26.10.2015
1- 2016 MUDr. HUbnerová Michaela, Komenského 2657/7, Snina Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2016 Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby 16,60 €/1 posudok 21.01.2016 neurčito
2-2016 ZŠ s MŠ Klenová, 067 72  Klenová č.111 Zmluva o zverení majetku obce Klenová do správy č.1/2016/MŠ Zverenie majetku- technické zhodnotenie priestorov v ZŠ 11453,53 01.02.2016 neurčito
3-2016 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 080 01 PrešovIČO: 31994822 Zmluva o prenájme  pozemkov Prenájom pozemku na parcele C-KN č.2 o výmere 2270 m2 na dobu  20 rokov  1,00 €/ročne  19.2.2016 19.2.2036