– Zmluvy 2016 (OcU)
Číslo Zmluvy   Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH v EUR  Dátum podpisu Dátum  zverejnenia  Dátum účinnosti Dátum ukončenia
1-2016 Zdravtip s.r.o,MUDr. Hubnerová Michaela, Komenského 2778, Snina Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2016 Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby  16,60 €/1 posudok 21.01.2016 doba neurčitá
 2-2016 ZŠ s MŠ Klenová, č.111, 067 72 Klenová Zmluva o zverení majetku obce Klenová do správy č.1/2016/MŠ Zverenie majetku – rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ Klenová pre materskú školu   a výdajňu ŠJ 11453,53 01.02.2016 doba neurčitá
 3-2016 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 08001 Prešov, IČO: 31994822 Zmluva o prenájme pozemkov Prenájom pozemku na parcele C-KN č.2 o výmere 2270 m2 na dobu 20 rokov 1,00 €/ročne 19.2.2016 20 rokov  /15.02.2036/
 4-2016 CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica  Obchodná zmluva Balík 20 kníh  Zemplín z neba I.vyd. 390,-€ bez DPH 23.02.2016  23.02.2016
5-2016 Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Zmluva č.1610853  v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z.z. Zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvuk. a audiovizuálnych záznamov  podľa sadzobníka odmien 30.03.2016 doba neurčitá
 6-2016 Dobrovoľná požiarená ochrana  SR, Kutuzova 17 ,    831 03 Bratislava Zmluva č.26490 Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na materiálno-technické vybavenie DHZO 2000,00 30.03.2016 10.09.2016
 7-2016 Prima banka Slovensko,   a.s., Hodžova 11,010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte  Grantový účet na  príjem a čerpanie dotácie poskytnutých výlučne  z Environmentálneho  fondu v rámci  Programu obnovy dediny – Zelená dedina 13.05.2016
 8-2016 Východoslovenská distribučná,a.s.,Mlynská 31,04291 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Pripojenie OM 1400935 Klenová 0,hl.istič 3 fáz.do 3x 25A  189,00 09.05.2016 doba neurčitá
9-2016  č.z.24ZVS 0000724524 Východoslovenská distribučná,a.s.,Mlynská 31,04291 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Pripojenie OM 1402289 Klenová 65,hl.istič 1 fáz.do 1x 25A 62,50 23.05.2016 doba neurčitá
10-2016 ENVIO,s.r.o., Levočská    2, 080 01  Prešov Zmluva o dielo Zhotoviť Program hospodárskeho  rozvoja a sociálneho rozvoja obce Klenová na roky 2016-2025 600,00 26.05.2016 30.09.2016
11-2016 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo 287/2016 Poskytnutie dotácie z programu Úradu vlády SR s názvom Kultúra národnostných menšín 2016 700,00 03.05.2016 31.12.2016
12-2016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Zmluva č. 316/2016/ORHC Dotácia na zakúpenie a montáž sociálneho kontajnera pre potreby futbalového klubu 1000,00 8.7.2016 doba neurčitá
13-2016 KOMA Slovakia s.r.o., Štúrova 140, 949 01  Nitra Kúpna zmluva KZ 169086 Kúpa sanitárny kontajner KOMA typ C3S 10, rozmer 6058x2438x2800 mm 4800,00 13.7.2016 20.7.2016
14-2016 Športový klub Klenová Zmluva o poskytnutí dotácie č.2/2016/ŠK Dotácia na činnosť futbalového klubu 1000,00 03.08.2016 01.11.2016
 15-2016 Poddukelský umelecký ľudový súbor, Nám.legionárov 6, Prešov  Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia  Zmluva o odohratí umeleckého programu V objatí dňa 28.08.2016 1200,00 26.08.2016
16-2016 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajosvkého 28, 975 90 Banská Bystrica Zmluva č. 59/POD-ZD2-64/16 Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD- Obnova verejného priestranstva 4275,00 28.09.2016 02.10.2016 03.10.2016 neuvedený
17-2016 Gerza, s.r.o.,Strojárska 604/86, Snina Zmluva o dielo č.01/KL/2016 Zmluva o zhotovení zákazky Obnova verejného priestranstva 6690,00 19.5.2016 02.10.2016 03.10.2016 100 dni od účinnosti zmluvy
 18-2016  Ing. Pavol Koroľ- KG STAV, Generála Svobodu 2489/43 Snina Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 Oprava mosta v obci Klenová 3969,91 10.10.2016 11.10.2016  12.10.2016 31.10.2016
 18/1-2016  Ing. Pavol Koroľ- KG STAV, Generála Svobodu 2489/43 Snina Dodatok č.1 z Zmluve 18-2016 Oprava mosta zvýšenie množstva betón. zmesi 324,00 13.10.2016 13.10.2016 14.10.2016  31.10.2016
19/2016 Ing.  Marek Fecák, KLenová č. 22 Kúpna zmluva Predaj pozemku na parcele C KN č.611/4 o výmere 150 m2  195,00  28.11.2016  09.12.2016 10.12.2016
20/2016 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Verejná telefónna služba, biznis linka S 14,00 07.12.2016 15.12.2016 16.12.2016 doba neurčitá
 21/2016 DEUS, Kýčerského 5,811 05 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Príspevok na činnosť správcu IS DCOM – mimoriadny členský príspevok 1,00 na obyvateľa/ rok  14.12.2016 15.12.2016 16.12.2016  doba neurčitá