Zmluvy 2013
     
ZMLUVY OBCE Stiahnuť
Zmluva    č.1 – 2011 Stiahnuť
Zmluva   č.2 – 2011 Stiahnuť
Zmluva o posytovaní služieb podľa p.261 a Obchod.zákonníka 3-2011 Stiahnuť
Zmluva č.007 § 52 2011 NP V 2VS, 4 2011 Stiahnuť
Zmluva o nájme č.24/2011/Le. Stiahnuť
Zmluva o nájme č.25/2011/Le. Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb-audit Stiahnuť
Zmluva o úvere č.41-010-11 Stiahnuť
Obchodná zmluva č. 02 – 2011 Stiahnuť
Dohoda zmluvných strán zo dňa 19.9.2011 Stiahnuť
Nájomná zmluva  č.03 2011 Stiahnuť 
Zmluva č.01/2011/ZŠ o nájme a podnájme nebytových priestorov Stiahnuť
Zmluva o dielo č.001/2011-O /o nakupe a montaž okien na DS/ Stiahnuť
Dohoda č.37/ §50 j /2011 Stiahnuť
 Zmluva o dielo integrovaný menežment povodí 2.PR  Stiahnuť  
Zmluva č. CEZ:UVSR – 1747/2011 Stiahniť
     
Zmluvy Obce Klenová rok 2012    
     
Zmluva o úvere č. 41/010/11 – Dodatok č. 1 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov č.11K775068 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2012  Stiahnuť  
     
ZMLUVY ROK 2014    
     
Zmluva o právnej pomoci   JUDr. Ján Holota Stiahnuť 
     
     
     
     
ZMLUVY  ZŠ s MŠ Klenová    
Zmluva č.2011-05-ZS o poskytnutí program.lecencii – 1-2011 Stiahnuť
     
     
     
ZMLUVY  ŠJ pri ZŠ Klenová    
     
     
     
Obecné zastupiteľstvo    
     
Zápisnica mimoriadne zasad OZ Stiahnuť
Kalendárne plány práce na rok 2011 Stiahnuť
Kalendárny plán práce KOVP a ŽP Stiahnuť
Kalendárný plán práce fin. komisie na rok 2010 Stiahnuť
Kalendárny plán práce komisie pre Školstvo M a TV na rok 2010 Stiahnuť
Kalendárný plán práce soc, komisie Stiahnuť
Zápisnica z rokovania socialnej komisie 10.01.2011 Stiahnuť
Uznesenie SK z 10.01.2011 Stiahnuť
Programový rozpočet 2011-2013 Klenová Stiahnuť
Nový rozpočet výdavky na rok 2010-2013 Stiahnuť
Uznesenie OZ Stiahnuť
Zápisnica OZ Stiahnuť
     
VZN obce Klenová    
     
VZN chove spoločenských a jatočných zvierat Stiahnuť
VZN č.62011 o miestných daniach platných od 1.1.2011.doc Stiahnuť
VZN o odpadoch – 2006 Stiahnuť
VZN 8/2009 výška príspevku a spôsobe jeho platby Stiahnuť
VZN opatrovateľska služba Stiahnuť
VZN Pohrebníctvo Stiahnuť
Dodatok č 1 k VZN 8/2009 Stiahnuť
Tvorba a ochrana živ. prostredia a verejného poriadku Stiahnuť
Male obecné služby Stiahnuť
Plán obce Klenová na zavedenie eura Stiahnuť
Platový poriadok Stiahnuť
Pracovný poriadok Stiahnuť
Rokovací poriadok OZ Stiahnuť
Rozdelenie poslaneckých obvodov Stiahnuť
VZN o miestnych a správnych poplatkoch platných od 01.01.2010 Stiahnuť
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 8/2009 Trhový poriadok Obce Klenová Stiahnuť
VZN o jednorazovej soc. výpomoci Stiahnuť
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stiahnuť
     
Územný plán obce Klenová    
     
Časť 1 Stiahnuť
Časť 2 Stiahnuť
Časť 3 Stiahnuť
Časť 4 Stiahnuť
Časť 5 Stiahnuť
Časť 6 Stiahnuť
Časť 7 Stiahnuť
Časť 8 Stiahnuť
Časť 9 Stiahnuť
Zápisnica z prerokovania a schválenia UPN Stiahnuť
Vyhodnotenie stanovisk k UPN Klenová Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Stiahnuť
Uznesenia o schvalení UP a VZN Stiahnuť
     
     
Názov Objednávky Stiahnuť
     
Obecné zastupiteľstvo    
     
Zápisnica mimoriadne zasad OZ Stiahnuť
Kalendárne plány práce na rok 2011 Stiahnuť
Kalendárny plán práce KOVP a ŽP Stiahnuť
Kalendárný plán práce fin. komisie na rok 2010 Stiahnuť
Kalendárny plán práce komisie pre Školstvo M a TV na rok 2010 Stiahnuť
Kalendárný plán práce soc, komisie Stiahnuť
Zápisnica z rokovania socialnej komisie 10.01.2011 Stiahnuť
Uznesenie SK z 10.01.2011 Stiahnuť
Programový rozpočet 2011-2013 Klenová Stiahnuť
Nový rozpočet výdavky na rok 2010-2013 Stiahnuť
Uznesenie OZ Stiahnuť
Zápisnica OZ Stiahnuť
     
VZN obce Klenová    
     
VZN chove spoločenských a jatočných zvierat Stiahnuť
VZN č.62011 o miestných daniach platných od 1.1.2011.doc Stiahnuť
VZN o odpadoch – 2006 Stiahnuť
VZN 8/2009 výška príspevku a spôsobe jeho platby Stiahnuť
VZN opatrovateľska služba Stiahnuť
VZN Pohrebníctvo Stiahnuť
Dodatok č 1 k VZN 8/2009 Stiahnuť
Tvorba a ochrana živ. prostredia a verejného poriadku Stiahnuť
Male obecné služby Stiahnuť
Plán obce Klenová na zavedenie eura Stiahnuť
Platový poriadok Stiahnuť
Pracovný poriadok Stiahnuť
Rokovací poriadok OZ Stiahnuť
Rozdelenie poslaneckých obvodov Stiahnuť
VZN o miestnych a správnych poplatkoch platných od 01.01.2010 Stiahnuť
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 8/2009 Trhový poriadok Obce Klenová Stiahnuť
VZN o jednorazovej soc. výpomoci Stiahnuť
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stiahnuť
     
Územný plán obce Klenová    
     
Časť 1 Stiahnuť
Časť 2 Stiahnuť
Časť 3 Stiahnuť
Časť 4 Stiahnuť
Časť 5 Stiahnuť
Časť 6 Stiahnuť
Časť 7 Stiahnuť
Časť 8 Stiahnuť
Časť 9 Stiahnuť
Zápisnica z prerokovania a schválenia UPN Stiahnuť
Vyhodnotenie stanovisk k UPN Klenová Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Stiahnuť
Uznesenia o schvalení UP a VZN Stiahnuť