Voľby do orgánov samosprávy

O B E C   K L E N O V Á   067 72                                                                          

 

Oznam

 pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí  

 

 

     V súlade s § 169 ods.6 zákona NR SR č. 180/2014  Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže každá politická strana, politické hnutie a koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do mestského zastupiteľstva, delegovať jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

 

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí v zmysle § 169 ods. 2 obsahovať:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia člena aj náhradníka a adresu, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok politickej strany,
  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

 

Oznámenie možno podať v listinnej forme na adresu : Obec Klenová, Klenová 126, 067 72  Klenová, osobne alebo elektronicky  na e-mailovú adresu: obecklenova@lekosonline.sk

do 11.09.2018 do 24.00 hod.

Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Klenová, 27.08.2018

 

 

 

                                                                                Ing. Slavomil Voloch

                                                                                         Starosta obce