Obecná samospráva

Za poslancov obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obci dňa 29.10.2022 v Klenovej boli zvolení títo poslanci:

1.  Pavol Ihnatko, počet  platných hlasov  122, kandidát Hlas – sociálna demokracia, SME rodina

2. Erik Gezanič, počet  platných hlasov  118, kandidát Hlas – sociálna demokracia, SME rodina
3. Ing. Ivo Vasko, počet  platných hlasov 115, kandidát  SMER – sociálna demokracia
4.  Ing. Jana Kobanová, počet  platných hlasov  110, Hlas – sociálna demokracia, SME rodina
5.  Michal Muzika, počet platných hlasov 99, kandidát SMER – sociálna demokracia
6.  Michal Moroz, počet platných hlasov  92, kandidát Hlas – sociálna demokracia, SME rodina

7.  Jiři Ocetník,  počet platných hlasov 84, kandidát Hlas – sociálna demokracia, SME rodina

Komisie

a./ Finančná komisia
b./ Komisia na ochranu verejného poriadku
c./ Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a telesnú výchovu,
d./ Sociálna komisia

e./ Bytová komisia

f./ Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov obce v súlade s ústavným zákonom 357/2004 Z.z. :

a./  Členovia finančnej komisie v zložení:
Predseda: Erik Gezanič
Člen:        Jana Kobanová, Michal Moroz, Ing. Ivo Vasko, Jiři Ocetník     

b./  Členovia  komisie na ochranu verejného poriadku v tomto zložení:
Predseda: Jiři Ocetník
Člen:         Erik Gezanič, Ing. Jana Kobanová, Ing. Ivo Vasko, Michal Muzika         

c./ Členovia komisie pre školstvo, mládež, kultúru a telesnú výchovu,
Predseda: Ing. Jana Kobanová

Člen:         Erik Gezanič, Pavol Ihnatko, Michal Muzika, Ing. Ivo Vasko         

d./  Členovia sociálnej komisie, bytovej komisie v tomto zložení:
Predseda: Michal Moroz
Člen:         Michal Muzika, Jiři Ocetník, Ing. Jana Kobanová, Erik Gezanič

f./Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov obce v súlade s ústavným zákonom 357/2004 Z.z. :

Predseda: Ing. Ivo Vasko

člen:         Michal Moroz, Pavol Ihnatko

ROZDELENIE POSLANECKÝCH OBVODOV:

Rozdelenie