Úradné dokumenty
 Obecné zastupiteľstvo    
 Rozpočet obce príjmy na roky 2017-2019 Stiahnuť
 Rozpočet obce výdavky na roky 2017-2019 Stiahnuť  
Rozpočet obce príjmy roky 2018-2020 Stiahnuť  
Rozpočet obce výdavky roky 2018-2020 Stiahnuť  
Rozpočet obce Príjmy 2019-2021 schválený Stiahnuť  
Rozpočet obce Výdavky 2019-2021 schválený Stiahnuť  
Rozpočet Príjmy rok 2020_2022 schválený Stiahnuť  
Rozpočet Výdavky rok 2020_2022 schválený Stiahnuť  
Rozpočet OcÚ príjmy 2021 – 2023 schválený Stiahnuť  
Rozpočet OcÚ výdavky 2021 – 2023 schválený Stiahnuť  
Návrh rozpočtu Príjmy  OcÚ 2022 – 2024 Stiahnuť  
Návrh rozpočtu Výdavky OcÚ 2022 – 2024 Stiahnuť  
Rozpočet schválený 2022-2021 Stiahnuť  
Návrh rozpočtu Príjmy Ocu 2023-2025 Stiahnuť  
Návrh rozpočtu Výdavky OcÚ 2023-2025 Stiahnuť  
     
Kalendárny plán práce Obecného zastupiteľstva 2020 Stiahnuť  
Kalendárny plán práce Obecného zastupiteľstva 2021 Stiahnuť  
Kalendárny plán práce OZ 2022 Stiahnuť   
     
   
     
     
     
Zápisnica z ustanovujúceho OZ Stiahnuť   
Uznesenie z ustanovujúceho OZ Stiahnuť  
 Volebne obvody poslancov 2014  Stiahnuť  
Zápisnica z OZ 30.04.2015 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 30.04.2015 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 17.05.2015 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 19.06.2015 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 23.10.2015 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 15.12.2015 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 28.04.2016 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 15.07.2016 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 04.10.2016 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 21.10.2016  Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 10.12.2016 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 24.02.2017  Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 28.04.2017  Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 11.12.2017 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 30.04.2018 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 05.12.2018 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 21.12.2018 Stiahnuť  
     
Uznesenie z  OZ 22.5.2019 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 28.8.2019 Stiahnuť  
Zápisnica  z OZ 16.9.2019 Stiahnuť  
Zápisnica z OZ 01.10.2019 Stiahnuť  
Uznesenie z OZ 10.10.2019 Stiahnuť  
     
Uznesenie OZ z 20.2.2020 Stiahnuť  
Uznesenie OZ z 28.5.2020 Stiahnuť   
Uznesenie OZ z 26.8.2020 Stiahnuť  
Zápisnica a uznesenie OZ do dňa 27.11.2020 Stiahnuť  
Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 28.12.2020 per rollam Stiahnut  
     
Uznesenie OZ z 30.3.2021 Stiahnuť  
Zápisnica OZ zo dňa 30.3.2021 Stiahnuť  
Zápisnica, uznesenia zo dňa 17.6.2021 Stiahnuť  
Zápisnica, uznesenia zo dňa 16.9.2021 Stiahnuť  
Zápisnica, uznesenia zo dňa 14.10.2021 Stiahnuť  
Zápisnica, uznesenia zo dňa 16.12.2021 Stiahnuť  
     
Zápisnica, ustanovujúce OZ do dňa 16.12.2022 Stiahnuť  
     
Výročná správa obce Klenová za rok 2014 – individuálna Stiahnuť  
Výročná správa obce Klenová za rok 2015 – individuálna  Stiahnuť  
Výročná správa obce Klenová za rok 2016 – individuálna Stiahnuť  
Výročná správa obce Klenová za rok 2017 Stiahnuť  
Výročná správa obce Klenová za rok 2018 Stiahnuť  
Výročná správa obce Klenová za rok 2019 Stiahnuť   
Výročná správa obce Klenová za rok 2020 Stiahnuť  
Výročná správa obce Klenová za rok 2021 Stiahnuť  
     
Záverečný účet obce Klenová za rok 2014 Stiahnuť  
Záverečný účet obce Klenová za rok 2015 Stiahnuť  
Záverečný účet obce Klenová za rok 2016 Stiahnuť  
Záverečný účet obce Klenová za rok 2017 Stiahnuť  
Návrh záverečného účtu obce Klenová za rok 2018 Stiahnuť  
Záverečný účet obce Klenová za rok 2018 Stiahnuť  
     
Návrh záverečného účtu obce Klenová za rok 2019 Stiahnuť  
Záverečný účet obce Klenová za rok 2019 Stiahnuť  
Záverečný účet obce Klenová za rok 2020 návrh Stiahnuť  
Záverečný účet obce Klenová za rok 2020 Stiahnuť  
Návrh záverečný účet obce Klenová za rok 2021 Stiahnuť  
Záverečný účet obce Klenová za rok 2021 Stiahnuť   
     
 VZN obce Klenová    
 VZN č.6-2014 o miestných daniach platných od 1.1.2014 Stianhuť  
VZN chove spoločenských a jatočných zvierat Stiahnuť
VZN o určení výšky dodtácie na dieťa MŠ a žiaka škol. zar. Stiahnuť
VZN č. 8-1/2013 o výške prispevku na uhradu nakladov v škol. zariadeniach Stiahnuť
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie pov. škol. dochádzky Stiahnuť
VZN opatrovateľska služba Stiahnuť
VZN Pohrebníctvo Stiahnuť
VZN k prenajmu KD na podujatia Stiahnuť
Príloha č. 1 k VZN k najmu KD Stiahnuť
Dodatok č 1 k VZN 8/2009 Stiahnuť
Tvorba a ochrana živ. prostredia a verejného poriadku Stiahnuť
Male obecné služby Stiahnuť
Pracovný poriadok 2016 Stiahnuť  
Platový poriadok Stiahnuť
   
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 8/2009 Trhový poriadok Obce Klenová Stiahnuť
VZN  a miestných poplatkoch Stiahnuť
VZN o jednorazovej soc. výpomoci Stiahnuť
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stiahnuť
VZN o podnikaní na území obce č.2/2015 Stiahnuť  
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie OK na úseku školstva Stiahnuť  
     
 Smernica č. 1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Klenová Stiahnuť  
VZN č. 4/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov  počas volebnej kampane na území obce Klenová Stiahnuť  
     
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuť  
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva č. 1/2018 Stiahnuť   
Dodatok č.1/2017 k smernici  č.1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukazania dotácie na ZV  Stiahnuť  
     
Dodatok č. 1/2018 k smernici č.1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na ZV Stiahnuť   
Prílohy k VZN č.1/2017 poskytovanie dotácie z rozpočtu obce  Stiahnuť  
 VZN č.1/2017 poskytovania dotácie z rozpočtu obce  Stiahnuť  
     
VZN č. 2/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klenová. Stiahnuť  
VZN č.3/2019 o chove včiel na území obce Klenová Stiahnuť  
VZN č. 4/2019 o určený výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuť  
Dodatok č. 1/2019  k smernici č.1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávacie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov Stiahnuť  
     
VZN č. 5 /2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na KÚ obce Klenová Stiahnuť  
     
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Klenovej Stiahnuť  
     
Organizačný poriadok Obecného úradu Stiahnuť  
     
Návrh VZN č.1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a šk. zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Klenová  Stiahnuť  
     
VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Klenová  Stiahnuť  
     
VZN č. 2_2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencii Stiahnuť   
     
VZN č. 7/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stavovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Klenová  Stiahnuť   
     
Územný plán obce Klenová    
Časť 1 Stiahnuť
Časť 2 Stiahnuť
Časť 3 Stiahnuť
Časť 4 Stiahnuť
Časť 5 Stiahnuť
Časť 6 Stiahnuť
Časť 7 Stiahnuť
Časť 8 Stiahnuť
Časť 9 Stiahnuť
Zápisnica z prerokovania a schválenia UPN Stiahnuť
Vyhodnotenie stanovisk k UPN Klenová Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Stiahnuť
Uznesenia o schvalení UP a VZN Stiahnuť
     
Majetkové priznanie 2021 Stiahnuť