Úradné dokumenty
 Obecné zastupiteľstvo
Rozpočet obce príjmy na rok 2015-2017 Stiahnuť
Rozpočet obce výdavky na rok 2015-2017 Stiahnuť
Rozpočet obce príjmy na roky 2016-2018 Stiahnuť
Rozpočet obce výdavky na roky 2016-2018 Stiahnuť
 Rozpočet obce príjmy na roky 2017-2019 Stiahnuť
 Rozpočet obce výdavky na roky 2017-2019 Stiahnuť
Rozpočet obce príjmy roky 2018-2020 Stiahnuť
Rozpočet obce výdavky roky 2018-2020 Stiahnuť
Návrh rozpočet príjmy 2019 -2021 Stiahnuť
Návrh rozpočet výdavky 2019-2021 Stiahnuť
Rozpočet obce Príjmy 2019-2021 schválený Stiahnuť
Rozpočet obce Výdavky 2019-2021 schválený Stiahnuť
Návrh rozpočtu Príjmy rok 2020-2022 Stiahnuť
Návrh rozpočtu Výdavky rok 2020-2022 Stiahnuť
Rozpočet Príjmy rok 2020_2022 schválený Stiahnuť
Rozpočet Výdavky rok 2020_2022 schválený Stiahnuť
Návrh rozpočtu Príjmy rok 2021_2023 Stiahnuť
Návrh rozpočtu Výdavky rok 2021_2023 Stiahnuť
Rozpočet OcÚ príjmy 2021-2023 schválený Stiahnuť
Rozpočet OcÚ výdavky 201-2023 schválený Stiahnuť
Kalendárny plán práce Obecného zastupiteľstva 2020 Stiahnuť
Kalendárny plán práce Obecného zastupiteľstva 2021 Stiahnuť  
Zápisnica z ustanovujúceho OZ Stiahnuť 
Uznesenie z ustanovujúceho OZ Stiahnuť
 Volebne obvody poslancov 2014  Stiahnuť
Zápisnica z OZ 30.04.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 30.04.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 17.05.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 19.06.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 23.10.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 15.12.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 28.04.2016 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 15.07.2016 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 04.10.2016 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 21.10.2016  Stiahnuť
Uznesenie z OZ 10.12.2016 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 24.02.2017  Stiahnuť
Uznesenie z OZ 28.04.2017  Stiahnuť
Uznesenie z OZ 11.12.2017 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 30.04.2018 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 05.12.2018 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 21.12.2018 Stiahnuť
Uznesenie z  OZ 22.5.2019 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 28.8.2019 Stiahnuť
Zápisnica  z OZ 16.9.2019 Stiahnuť
Zápisnica z OZ 01.10.2019 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 10.10.2019 Stiahnuť
Uznesenie OZ z 20.2.2020 Stiahnuť
Uznesenie OZ z 28.5.2020 Stiahnuť 
Uznesenie OZ z 26.8.2020 Stiahnuť
Zápisnica a uznesenie OZ do dňa 27.11.2020 Stiahnuť
Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 28.12.2020 per rollam Stiahnut
Uznesenie OZ z 30.3.2021 Stiahnuť
Zápisnica OZ zo dňa 30.3.2021 Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2014 – individuálna Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2015 – individuálna  Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2016 – individuálna Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2017 Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2018 Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2019 Stiahnuť 
Výročná správa obce Klenová za rok 2020 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2014 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2015 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2016 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2017 Stiahnuť
Návrh záverečného účtu obce Klenová za rok 2018 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2018 Stiahnuť
Návrh záverečného účtu obce Klenová za rok 2019 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2019 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2020 návrh Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2020 Stiahnuť
 VZN obce Klenová
 VZN č.6-2014 o miestných daniach platných od 1.1.2014 Stianhuť  
VZN chove spoločenských a jatočných zvierat Stiahnuť
VZN o určení výšky dodtácie na dieťa MŠ a žiaka škol. zar. Stiahnuť
VZN č. 8-1/2013 o výške prispevku na uhradu nakladov v škol. zariadeniach Stiahnuť
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie pov. škol. dochádzky Stiahnuť
VZN opatrovateľska služba Stiahnuť
VZN Pohrebníctvo Stiahnuť
VZN k prenajmu KD na podujatia Stiahnuť
Príloha č. 1 k VZN k najmu KD Stiahnuť
Dodatok č 1 k VZN 8/2009 Stiahnuť
Tvorba a ochrana živ. prostredia a verejného poriadku Stiahnuť
Male obecné služby Stiahnuť
Pracovný poriadok 2016 Stiahnuť
Platový poriadok Stiahnuť
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 8/2009 Trhový poriadok Obce Klenová Stiahnuť
VZN  a miestných poplatkoch Stiahnuť
VZN o jednorazovej soc. výpomoci Stiahnuť
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stiahnuť
VZN o podnikaní na území obce č.2/2015 Stiahnuť
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie OK na úseku školstva Stiahnuť
 Smernica č. 1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 4/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov  počas volebnej kampane na území obce Klenová Stiahnuť
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuť
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva č. 1/2018 Stiahnuť 
Dodatok č.1/2017 k smernici  č.1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukazania dotácie na ZV  Stiahnuť
Dodatok č. 1/2018 k smernici č.1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na ZV Stiahnuť 
Prílohy k VZN č.1/2017 poskytovanie dotácie z rozpočtu obce  Stiahnuť
 VZN č.1/2017 poskytovania dotácie z rozpočtu obce  Stiahnuť
VZN č. 2/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klenová. Stiahnuť
VZN č.3/2019 o chove včiel na území obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 4/2019 o určený výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuť
Dodatok č. 1/2019  k smernici č.1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávacie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov Stiahnuť
VZN č. 5 /2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na KÚ obce Klenová Stiahnuť
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Klenovej Stiahnuť
Územný plán obce Klenová
Časť 1 Stiahnuť
Časť 2 Stiahnuť
Časť 3 Stiahnuť
Časť 4 Stiahnuť
Časť 5 Stiahnuť
Časť 6 Stiahnuť
Časť 7 Stiahnuť
Časť 8 Stiahnuť
Časť 9 Stiahnuť
Zápisnica z prerokovania a schválenia UPN Stiahnuť
Vyhodnotenie stanovisk k UPN Klenová Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Stiahnuť
Uznesenia o schvalení UP a VZN Stiahnuť