Úradné dokumenty
 Obecné zastupiteľstvo
 Rozpočet obce príjmy na roky 2017-2019 Stiahnuť
 Rozpočet obce výdavky na roky 2017-2019 Stiahnuť
Rozpočet obce príjmy roky 2018-2020 Stiahnuť
Rozpočet obce výdavky roky 2018-2020 Stiahnuť
Rozpočet obce Príjmy 2019-2021 schválený Stiahnuť
Rozpočet obce Výdavky 2019-2021 schválený Stiahnuť
Rozpočet Príjmy rok 2020_2022 schválený Stiahnuť
Rozpočet Výdavky rok 2020_2022 schválený Stiahnuť
Rozpočet OcÚ príjmy 2021 – 2023 schválený Stiahnuť
Rozpočet OcÚ výdavky 2021 – 2023 schválený Stiahnuť
Návrh rozpočtu Príjmy  OcÚ 2022 – 2024 Stiahnuť
Návrh rozpočtu Výdavky OcÚ 2022 – 2024 Stiahnuť
Rozpočet schválený 2022-2021 Stiahnuť
Návrh rozpočtu Príjmy Ocu 2023-2025 Stiahnuť
Návrh rozpočtu Výdavky OcÚ 2023-2025 Stiahnuť
Návrh rozpočtu Príjmy OcU 2024-2026 Stiahnuť
Návrh rozpočtu Výdavky OcU 2024-2026 Stiahnuť
Rozpočet Príjmy OcU 2024-2026 Stiahnuť
Rozpočet Výdavky OcU 2024-2026 Stiahnuť
Kalendárny plán práce Obecného zastupiteľstva 2020 Stiahnuť
Kalendárny plán práce Obecného zastupiteľstva 2021 Stiahnuť  
Kalendárny plán práce OZ 2022 Stiahnuť 
Kalendárny plán práce OZ 2023 Stiahnuť
Zápisnica z ustanovujúceho OZ Stiahnuť 
Uznesenie z ustanovujúceho OZ Stiahnuť
 Volebne obvody poslancov 2014  Stiahnuť
Zápisnica z OZ 30.04.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 30.04.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 17.05.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 19.06.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 23.10.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 15.12.2015 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 28.04.2016 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 15.07.2016 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 04.10.2016 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 21.10.2016  Stiahnuť
Uznesenie z OZ 10.12.2016 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 24.02.2017  Stiahnuť
Uznesenie z OZ 28.04.2017  Stiahnuť
Uznesenie z OZ 11.12.2017 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 30.04.2018 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 05.12.2018 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 21.12.2018 Stiahnuť
Uznesenie z  OZ 22.5.2019 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 28.8.2019 Stiahnuť
Zápisnica  z OZ 16.9.2019 Stiahnuť
Zápisnica z OZ 01.10.2019 Stiahnuť
Uznesenie z OZ 10.10.2019 Stiahnuť
Uznesenie OZ z 20.2.2020 Stiahnuť
Uznesenie OZ z 28.5.2020 Stiahnuť 
Uznesenie OZ z 26.8.2020 Stiahnuť
Zápisnica a uznesenie OZ do dňa 27.11.2020 Stiahnuť
Zápisnica a uznesenie OZ zo dňa 28.12.2020 per rollam Stiahnut
Uznesenie OZ z 30.3.2021 Stiahnuť
Zápisnica OZ zo dňa 30.3.2021 Stiahnuť
Zápisnica, uznesenia zo dňa 17.6.2021 Stiahnuť
Zápisnica, uznesenia zo dňa 16.9.2021 Stiahnuť
Zápisnica, uznesenia zo dňa 14.10.2021 Stiahnuť
Zápisnica, uznesenia zo dňa 16.12.2021 Stiahnuť
Zápisnica, uznesenia zo dňa 8.3.2022 Stiahnuť
Zápisnica, uznesenia zo dňa 23.3.2022 Stiahnuť
Zápisnica, uznesenia zo dňa 1.6.2022 Stiahnuť
Zápisnica, uznesenia zo dňa 2.8.2022 Stiahnuť
Zápisnica, OZ do dňa 21.11.2022 Stiahnuť
Zápisnica, uznesenia zo dňa 16.12.2022 Stiahnuť
Zápisnica zo dňa   23.2.2023 Stiahnuť
Zápisnica z OZ dňa 16.3.2023 Stiahnuť
Zápisnica z OZ dňa 23.8.2023 Stiahnuť
Zápisnica z OZ dňa 12.10.2023 Stiahnuť
Zápisnica z OZ dňa 20.10.2023 Stiahnuť
Zápisnica z OZ dňa 13.12.2023 Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2014 – individuálna Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2015 – individuálna  Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2016 – individuálna Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2017 Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2018 Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2019 Stiahnuť 
Výročná správa obce Klenová za rok 2020 Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2021 Stiahnuť
Výročná správa obce Klenová za rok 2022 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2014 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2015 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2016 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2017 Stiahnuť
Návrh záverečného účtu obce Klenová za rok 2018 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2018 Stiahnuť
Návrh záverečného účtu obce Klenová za rok 2019 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2019 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2020 návrh Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2020 Stiahnuť
Návrh záverečný účet obce Klenová za rok 2021 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2021 Stiahnuť 
Návrh záverečný účet obce Klenová za rok 2022 Stiahnuť
Záverečný účet obce Klenová za rok 2022 Stiahnuť
Návrh záverečný účet obce Klenová za rok 2023 Stiahnuť
 VZN obce Klenová
 VZN č.6-2014 o miestných daniach platných od 1.1.2014 Stianhuť  
VZN chove spoločenských a jatočných zvierat Stiahnuť
VZN č. 8-1/2013 o výške prispevku na uhradu nakladov v škol. zariadeniach Stiahnuť
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie pov. škol. dochádzky Stiahnuť
VZN opatrovateľska služba Stiahnuť
VZN Pohrebníctvo Stiahnuť
VZN k prenajmu KD na podujatia Stiahnuť
Príloha č. 1 k VZN k najmu KD Stiahnuť
Dodatok č 1 k VZN 8/2009 Stiahnuť
VZN k prenájmu bytových na nebytových priestorov z 29.3.2009 Stiahnuť
Tvorba a ochrana živ. prostredia a verejného poriadku Stiahnuť
Male obecné služby Stiahnuť
Pracovný poriadok 2016 Stiahnuť
Platový poriadok Stiahnuť
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 8/2009 Trhový poriadok Obce Klenová Stiahnuť
VZN  a miestných poplatkoch Stiahnuť
VZN o jednorazovej soc. výpomoci Stiahnuť
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stiahnuť
VZN o podnikaní na území obce č.2/2015 Stiahnuť
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie OK na úseku školstva Stiahnuť
 Smernica č. 1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 4/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov  počas volebnej kampane na území obce Klenová Stiahnuť
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva č. 1/2018 Stiahnuť 
Dodatok č.1/2017 k smernici  č.1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukazania dotácie na ZV  Stiahnuť
Dodatok č. 1/2018 k smernici č.1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na ZV Stiahnuť 
Prílohy k VZN č.1/2017 poskytovanie dotácie z rozpočtu obce  Stiahnuť
 VZN č.1/2017 poskytovania dotácie z rozpočtu obce  Stiahnuť
VZN č. 2/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klenová. Stiahnuť
VZN č.3/2019 o chove včiel na území obce Klenová Stiahnuť
VZN č. 4/2019 o určený výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuť
Dodatok č. 1/2019  k smernici č.1/2015 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávacie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov Stiahnuť
VZN č. 5 /2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na KÚ obce Klenová Stiahnuť
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Klenovej Stiahnuť
Organizačný poriadok Obecného úradu Stiahnuť
VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Klenová Stiahnuť
VZN č. 2_2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencii Stiahnuť 
VZN č. 7/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stavovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Klenová Stiahnuť 
Dodatok č.1 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuť
VZN č. 1/2023 k prenájmu bytových a nebytových priestorov Stiahnuť
VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie  a nákladov spojených so stravovaním v školách a šk. zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Klenová Stiahnuť
VZN č. 3/ 2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 1.1.2024 Stiahnuť
Územný plán obce Klenová
Časť 1 Stiahnuť
Časť 2 Stiahnuť
Časť 3 Stiahnuť
Časť 4 Stiahnuť
Časť 5 Stiahnuť
Časť 6 Stiahnuť
Časť 7 Stiahnuť
Časť 8 Stiahnuť
Časť 9 Stiahnuť
Zápisnica z prerokovania a schválenia UPN Stiahnuť
Vyhodnotenie stanovisk k UPN Klenová Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Stiahnuť
Uznesenia o schvalení UP a VZN Stiahnuť
Majetkové priznanie 2021 Stiahnuť
PHSR obce Klenová 2022-2029 Stiahnuť
Návrh VZN č. 2_ 2023 o určení výšky fin.príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a šk. zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je  obec Klenová Stiahnuť