Súčasnosť

V súčasnosti v obci žije 506 obyvateľov, ktorí majú k dispozícií káblovu televíziu zatiaľ so 12-tími programami k Vianočným sviatkom pripravujeme rozšírenie počtu prijímaných programov na 12. rýchlostný mikrovlný internet, Obecný úrad, Kultúrny dom, poštu, Základnú školu s materskou školou  v základnej škole sú ročníky 1-9 sme školským obvodom pre obec Kalná Roztoka a Ruská Volova. Pri Materskej škole je zriadená aj ŠJ v ktorej denné varíme 70 hlavných jedál a kde okrem žiakov sa stravuje aj určitý počet dôchodcov obce a pri Základnej škole a Školský klub mládeže. Obec hra súťažne futbal aj keď zatiaľ najnižšiu triedu. V základnej škole sa žiaci zapájajú do stolnotenisovej súťaže .

Obec počas tohto roku plní úlohy volebného programu tak ako si to vo volebnom programe predsavzala a plnenie úloh je v časti úradné dokumenty.Tiež obec má spracovaný územný plán ktorý bude potrebne, taktiež dať na stranku obce, taktiež bude potrebné umiestniť na stranku obce virtuálný cintorín s pasportizáciou hrobových miest, ktorú občania aj teraz môžu navštíviť na stranke www.onlinecintorin.sk ako navštevníci.V obci sa tiež nachádza predajňa potravin COOP Jednoty a súkromné pohostinstvo. Skladba obyvateľov je následovná:

PRILOHA

Databáza obyvateľov obce Klenová podľa zatriedenie do sociálnych skupín

Názov obce Klenová
Okres Snina
Kraj Prešovský

Základné demografické údaje

Počet obyvateľov 530
Z toho Rómov 117

Veková štruktúra obyvateľov

Predproduktívny vek do 18 rokov 135
Produktívny vek od 19 do 60 rokov 270
Poproduktívny vek nad 60 rokov 125

Celkový počet rodín

 194
Z toho s nezaopatrenými deťmi 57
Počet novorodencov za rok 2005 4
Počet úmrtí za rok 2005 10
Počet svadieb za rok 2005 2
Počet rozvodov za rok 2005 1
Počet neúplných rodín s ďeťmi 3
Počet nezamestnaných občanov 53
Štruktúra obyvateľov nad 65 rokov 115
65-69 rokov 20
70-74 rokov 25
75-79 rokov 35
80-84 rokov 24
85-90 rokov 11
90 a viac
Počet domácnosti jednotlivcov osamelo žijúcich nad 65 rokov 20
Počet občanov s ŤZP 184