Voľby do orgánov samosprávy – menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

O B E C   K L E N O V Á   067 72

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie  do samosprávy obce

     V súlade s § 169 ods.6 zákona NR SR č. 180/2014  Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola starostom obce Ing. Slavomilom Voloch menovaná za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018

Jana  Kobanová, pracovníčka Obce Klenová,  tel. číslo: 057/7580193,

mobil 0908825684, email: obecklenova@lekosonline.sk

Klenová, 27.08.2018

                                                                           Ing. Slavomil Voloch     

                                                                              starosta obce