Výzva na predloženie cenovej ponuky “Stavebné úpravy kultúrneho domu-parc.CKN262/4

Výzva 

Technická správa 

Výkaz výmer 

Zadanie architektonicko – stavebné riešenie

Zadanie