Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín k.ú. Kalná Roztoka

Oznámenie o začatí konania