– Zmluvy 2017 (OcU)
Číslo Zmluvy   Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH v EUR  Dátum podpisu  Dátum  zverejnenia  Dátum účinnosti Dátum ukončenia
 1/2017 ZŠ s MŠ Klenová,        067 72 Klenová Darovacia zmluva č.1/2017 Príspevok na lyžiarsky výcvik pre žiakov 100,00 13.01.2017 20.01.2017 21.01.2017 30.01.2017
2/2017 Komunálna poisťovňa a .s., Vienna insurance Group, Štefanikova 17, Bratislava  Poistná zmluva podľa § 788 s nasl. Občian.zák Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 65,00 24.01.2017 30.01.2017 31.01.2017 25.01.2018
3/2017 Komunálna poisťovňa a .s., Vienna insurance Group, Štefanikova 17, Bratislava Poistná zmluva podľa § 788 s nasl. Občian.zák Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 81,25 24.01.2017 30.01.2017 31.01.2017 25.01.2018
 4/2017 Samnet, informačný systém, Zlaté Moravce Zmluva o poskytovaní služieb podľa §261 Obch.zákonníka Zmluva o poskytovaní informácii o grantoch 32,86 3.1.2017 30.1.2017 31.01.2017 neurčitá
 5/2017 RNDr. Ján  Grech, Penetra, Lomnická 14,080 05 Prešov Zmluva o dielo podľa §536 OZ Hydrogeologický prieskum pre výstavbu studne kultúrneho domu 3024,94 24.02.2017  01.03.2017 02.03.2017 15.03.2017
6/2017 ENVIO, s.r.o.,   Levočská 2, 080 01 Prešov Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 26.5.2017 Zhotovenie PHSR 600,00 28.02.2017 01.03.2017 02.03.2017 31.3.2017
 7/2017 Športový klub, Klenová Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce KLenová č.2/2017/ŠK/01 Dotácia na činnosť futbalového klubu 200,00 6.4.2017 6.4.2017 7.4.2017
 8/2017 ÚPSVaR Humenné, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné Dohoda č.17/35/052/73 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou menších obec.služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS obcí  Poskytnutie fin. príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS 474,00 25.04.2017 04.05.2017 05.05.2017 31.10.2017
 9/2017 Športový klub, Klenová Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce KLenová č.2/2017/ŠK/02 Dotácia na činnosť futbalového klubu 600,00 4.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 30.9.2017
10/2017 Športový klub, Klenová Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce KLenová č.2/2017/ŠK/03 Dotácia na činnosť futbalového klubu 900,00 01.08.2017 01.08.2017 02.08.2017 30.11.2017
11/2017 Športový klub, Klenová Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Klenová č.5/2017/ŠK/04  Dotácia na činnosť futbalového klubu 1000,00 13.09.2017  13.9.2017 14.09.2017 30.11.2017
12/2017 KG-STAV GROUP s.r.o., Perečínska 2849/41, Snina Zmluva o dielo podľa § 536 Z.č. 513/1991 Zb. Fasáda kultúrneho domu obce Klenová 26292,42 22.09.2017 22.09.2017 23.09.2017 31.10.2017
 13/2017 Marián Klepco, Kalná Roztoka 4, 067 72 Klenová Zmluva č.1/2017 na dodávku a montáž plastových okien podľa zák. 413/1991 Zb. OZ Výmena okien za plastové na obecnej bytovke s.č. 65  5850,00 28.09.2017 05.10.2017 06.10.2017 31.12.2017
 14/2017 KG-STAV GROUP s.r.o., Perečínska 2849/41, Snina  Zmluva o dielo podľa § 536 Z.č. 513/1991 Zb. Výmena strašnej krytina a zvodového systému na kultúrnom dome v obci Klenová  22747,69  27.10.2017 27.10.2017 28.10.2017  24.11.2017
 15/2017 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné  Dohoda č. 17/35/054/150 o poskytnutí fin. príspevkov na podporu vytvárania prac. miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ Poskytovanie fin. príspevkov úradom zamestnávateľov na podoprú vytvárania 3 pracovných miest v rámci národného projektu Šanca pre mladých  15058,62  21.12.2017 29.12.2017 30.12.2017  7 mesiacov