– Zmluvy 2018 (OcU)
Číslo Zmluvy IČO  Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH v EUR  Dátum podpisu  Dátum 

 zverejnenia 

Dátum 

účinnosti

Dátum 

ukončenia

 1/2018    Nemocnica Snina, s.r.o., Sladkovičová 300/3  Darovacia zmluva  Dar na zakúpenie CT prístroja -počítačový tomogrf 1000,-   6.2.2018 28.02.2018  1.03.2018  
 2/2018 36161152   Športový klub, Klenová  Zmluva o poskytnutí fin. dotácie  z rozpočtu obce Klenová  Na činnosť športového klubu  400,00 14.03.2018  14.03.2018   15.03.2018  
 3/2018  36161152    Športový klub, Klenová   Zmluva o poskytnutí fin. dotácie  z rozpočtu obce Klenová   Na činnosť športového klubu  1100,00 03.05.2018  03.05.2018 04.05.2018   
4/2018 48039365 PP Protect s.r.o,Antona Bernoláka č.2,  Michalovce Zmluva o dielo  Výkon funkcie zodpovednej osoby, bezpečnostná dokumentácia -ochrana osobných údajov  25,00 € mesačne 30.4.2018 03.05.2018 04.05.2018 36 mesiacov
 5/2018  35979798 Natur-Pack,a.s., Ružova dolina 6, 821 08 Bratislava  Dodatok č.1 k Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  Zmeny v systéme triedeného zberu podľa prílohy č. 1     30.4.2018 3.5.2018  04.05.2018   
 6/2018    Juraj Petrovaj, Klenová č.7  Kúpna zmluva Predaj pozemkov parcela C KN č. 110/2 výmera 24 m2  a C KN č.162/2 výmera 33 m2  54,00  21.02.2018 04.05.2018  05.05.2018   
 7/2018 45299862   IFC MEDIA, s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava Distribučná a sublicenčná zmluva   Distribúcia TV vysielania Markíza, Doma, Dajto  24,00 €/mesačne 24.04.2018  10.05.2018  11.05.2018   28.02.2021
 8/2018 45299862   IFC MEDIA, s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava  Dohoda o rentransmisii televíznej programovej služby Udelenie súhlasu na retransmisiu vysielania televíznej program. služby TA3   30,00/ mesačne 24.4.2018  10.05.2018  11.05.2018  31.12.2020 
9/2018 36211451 Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce Dodatok 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi  Dodatok k zmluve – cenové podmienky 0,80 eur/ks , počet ks 145 9.7.2018 6.8.2018    
10/2018 00151866 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-172 Súprava povodňovej záchrannej služby Kovoflex KF-T-2 účtovná hodnota  12 170,54 obstarávacia hodnota  14318,54 28.6.2018 6.08.20718   5 rokov
11/2018 36161152 Športový klub Klenová   Zmluva o poskytnutí fin. dotácie  z rozpočtu obce Klenová   Na činnosť športového klubu 1000,00 6.8.2018 6.8.2018 7.8.2018 30.11.2018
12/2018 48039365 PP Protect, s.r.o, A. Bernoláka 2, Michalovce Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 30.4.2018  zmena zhotoviteľa GDPR Slovakia s.r.o., A. Bernoláka č.2, 07101 Michalovce nezmenené 6.8.2018 7.8.2018 7.8.2018  
13/2018 37870475 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov Zmluva č.336/2018/DRSaSZ Dotácia z rozpočtu PSK Šport  500,00 3.8.2017 9.8.2018 10.8.2018 30.10.2018
14/2018 50180746 KG-STAV Group s.r.o. Zmluva o dielo Výstavba chodníka na cintorín v obci Klenová 20325,42 24.08.2018 24.08.2018 25.08.2018 10/2018
15/2018 35763469 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Telefónne služby 30,00 24.8.2018 24.8.208 25.8.2018 24 mesiacov