– Zmluvy 2018 (OcU)
Číslo Zmluvy IČO  Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet / Tovar Cena s DPH v EUR  Dátum podpisu  Dátum 

 zverejnenia 

Dátum 

účinnosti

Dátum 

ukončenia

 1/2018    Nemocnica Snina, s.r.o., Sladkovičová 300/3  Darovacia zmluva  Dar na zakúpenie CT prístroja -počítačový tomogrf 1000,-   6.2.2018 28.02.2018  1.03.2018  
 2/2018 36161152   Športový klub, Klenová  Zmluva o poskytnutí fin. dotácie  z rozpočtu obce Klenová  Na činnosť športového klubu  400,00 14.03.2018  14.03.2018   15.03.2018  
 3/2018  36161152    Športový klub, Klenová   Zmluva o poskytnutí fin. dotácie  z rozpočtu obce Klenová   Na činnosť športového klubu  1100,00 03.05.2018  03.05.2018 04.05.2018   
4/2018 48039365 PP Protect s.r.o,Antona Bernoláka č.2,  Michalovce Zmluva o dielo  Výkon funkcie zodpovednej osoby, bezpečnostná dokumentácia -ochrana osobných údajov  25,00 € mesačne 30.4.2018 03.05.2018 04.05.2018 36 mesiacov
 5/2018  35979798 Natur-Pack,a.s., Ružova dolina 6, 821 08 Bratislava  Dodatok č.1 k Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  Zmeny v systéme triedeného zberu podľa prílohy č. 1     30.4.2018 3.5.2018  04.05.2018   
 6/2018    Juraj Petrovaj, Klenová č.7  Kúpna zmluva Predaj pozemkov parcela C KN č. 110/2 výmera 24 m2  a C KN č.162/2 výmera 33 m2  54,00  21.02.2018 04.05.2018  05.05.2018   
 7/2018 45299862   IFC MEDIA, s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava Distribučná a sublicenčná zmluva   Distribúcia TV vysielania Markíza, Doma, Dajto  24,00 €/mesačne 24.04.2018  10.05.2018  11.05.2018   28.02.2021
 8/2018 45299862   IFC MEDIA, s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava  Dohoda o rentransmisii televíznej programovej služby Udelenie súhlasu na retransmisiu vysielania televíznej program. služby TA3   30,00/ mesačne 24.4.2018  10.05.2018  11.05.2018  31.12.2020