– Zmluvy 2019 (OcU)

P.č. Dodávateľ, IČO, Predmet Zmluvy, zverejnená dňa

  1. Ifosoft, s.r.o. Sabinovská 36, Prešov, 3166108, Zmluva o dielo č.190210 , dodávka programového vybavenia pre sprac. ekonomickej agendy – faktúry a objednávky, 22.2.2019

2. ZŠ s MŠ Klenová, Klenová 111, 378 735 71, Zmluva o vzájomnej spolupráci , zabezpečovanie tepla, spôsob financovania štiepky a kúrenia, 22.2.2019

3. Komunálna poisťovňa, Vienna insurance group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava , 31595545, Poistná zmluva -úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom, suma 59,75 € ročne , 22.2.2019

4. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné, 30794536, finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest, 21 999,45 €, 22.2.2019