– Zmluvy 2020 (OcU)
  Dodávateľ Predmet zmluvy   Zverejnená dňa
         
1/2020 Úrad práce, soc. veci a rodiny Humenné Dohoda č.20/35/054/5 Dohoda  29.1.2020
2/2020 Strana rómskej koalície Zmluva o poskytnutí fin. príspevku  Zmluva 05.02.2020
3/2020 Štefan Havrila, Hankovce 131 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 Zmluva  27.01.2020
4/2020 Ifosoft, s.r.o., Prešov  Zmluva  Zmluva 12.2.2020
5/2020 DXa, s.r.o., Ul SNP 37 , Snina Mandátna zmluva Zmluva 20.2.2020
6/2020 Dobrovoľná požiarna ochrana, Bratislava Zmluva č.1420206 o poskytnutí dotácie  Zmluva č.6 26.03.2020
7/2020 Natur-pack, a.s., Bratislava Dodatok č.3 k Zmluve o zabespečení systému druženého nakladania s odpadmi z obalov  Zmluva č. 7 04.03.2020
8/2020 Fúra, s.r.o.,  Rozhanovce Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Zmluva 24.6.2020
9/2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluva -dodatok 24.6.2020
10/2020 Športový klub Klenová Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Klenová  Zmluva 09.7.2020
11/2020 Športový klub Klenová  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Klenová  Zmluva 07.8.2020