– Zmluvy 2021 (OcU)
Číslo zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy   Zverejnená dňa
1/2021 Ifosoft ,s.r.o., Prešov  Zmluva o dielo č.210105 programové vybavenie mzdová agenda   21.01.2021
2/2021 Natur-Pack, a.s., Bajkalská 25, Bratislava Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov   10.3.2021
3/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Kúpna zmluva – aparát Speedphone    11.03.2021
4/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb , č.9928386858   11.03.2021
5/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.9928396177   11.03.2021
6/2021 Fúra, s.r.o. Rozhanovce Dodatok č.1/2021 k zmluve v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu   6.4.2021
7/2021 Fúra ,s.r.o. Rozhanovce Dodatok č.2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb na zber jedlých olejov a tukov    6.4.2021
8/2021 Fúra, s.r.o., Rozhanovce Dodatok č. 3/2021 k zmluve na zber biologicky rozložiteľného kuchyn. a reštarač. odpadu    6.4.2021
9/2021 Východoslovenská energetika a.s., KOšice Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny    8.4.2021
10/2021 Športový klub Klenová Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Klenová    8.6.2021
11/2021 Procházka a partners, spol. s r.o. Búdkova 4, 811 01 Bratislava Zmluva o poskytovaní právnych služieb   25.6.2021
12/2021 Procházka a partners, spol. s r.o. Búdkova 4, 811 01 Bratislava Zmluva o poskytovaní právnych služieb    25.6.2021
13/2021 UPSR Humenné Dohoda č. 21/35/054/74   30.6.2021
14/2021 Športový klub Klenová Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie    11.08.2021
15/2021 DCL Partner, s.r.o., 067 72  Kolonica 64

Zmluva o dielo č.01/STR/2021

Príloha k zmluve – Rozpočet 

  22.9.2021