Vitajte v dedinke Klenová

Klenová je dedinka v okrese Snina nachádzajúca sa päť kilometrov od štátnej hranice s Ukrajinou. Leží v strednej časti doliny potoka Ubľanka v nadmorskej výške okolo 255 m. Klenovú založil šoltýs s valašskými usadlíkmi v období od polovice 14. storočia do prelomu 15. a 16. storočia na územnom majetku humenského panstva. Najstarší doklad o Klenovej pochádza z roku 1548. Jej zemepánmi boli šľachtici Drugethovci. Pred rokom 1604 v dedine postavili drevený pravoslávny kostol. V roku 1600 mala dedina do 40 poddanských domov, jeden - dva domy šoltýsov, faru a kostol.Vtedy bola Klenová veľkou dedinou. V 17. a začiatkom 18. storočia poddaných ubúdalo. V roku 1720 tam hospodárilo 17 poddanských domácností. K dedine patril aj vodný mlyn.
Neskôr obyvateľov výrazne pribúdalo. V roku 1828 bolo už 97 domov a 732 obyvateľov. Pravoslávny kostol pochádza z roku 1805. Je typickou rusínskou obcou severovýchodného Slovenska. V obci prevažuje pravoslávne náboženstvo, ale žijú tam aj gréckokatolícki veriaci.

Otváracie hodiny Obecného Úradu

Pondelok:7.30 - 15.30
Utorok:7.30 - 15.30
Streda:7.30 - 15.30
Štvrtok:7.30 - 15.30
Piatok:7.30 - 15.30
Obedňajšia prestávka12.00 - 12.30

AKTUALITY

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na OZ

» čítaj viac
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Klenová

Vyhlásenie voľby hl. kontrolóra obce Klenová 

» čítaj viac
Kalendár vývozu odpadu na rok 2019

Kalendár 

» čítaj viac
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Pozvánka

» čítaj viac
Oznámenie o počte poslancov a obvodov

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2018/08/Oznámenie.pdf

» čítaj viac
Oznámenie o počte obyvateľov

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2018/08/Oznámenie-o-počte-obyvateľov.docx

» čítaj viac
Voľby do orgánov samosprávy – menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

O B E C   K L E N O V Á   067 72

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie  do samosprávy obce

     V súlade s § 169 ods.6 zákona NR SR č. 180/2014  Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola starostom obce Ing. Slavomilom Voloch menovaná za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018

Jana  Kobanová, pracovníčka Obce Klenová,  tel. číslo: 057/7580193,

mobil 0908825684, email: obecklenova@lekosonline.sk

Klenová, 27.08.2018

                                                                           Ing. Slavomil Voloch     

                                                                              starosta obce 

» čítaj viac
Voľby do orgánov samosprávy

O B E C   K L E N O V Á   067 72                                                                          

 

Oznam

 pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí  

 

 

     V súlade s § 169 ods.6 zákona NR SR č. 180/2014  Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže každá politická strana, politické hnutie a koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do mestského zastupiteľstva, delegovať jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

 

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí v zmysle § 169 ods. 2 obsahovať:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia člena aj náhradníka a adresu, na ktorú možno doručovať písomnosti,
 • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok politickej strany,
 • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

 

Oznámenie možno podať v listinnej forme na adresu : Obec Klenová, Klenová 126, 067 72  Klenová, osobne alebo elektronicky  na e-mailovú adresu: obecklenova@lekosonline.sk

do 11.09.2018 do 24.00 hod.

Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Klenová, 27.08.2018

 

 

 

                                                                                Ing. Slavomil Voloch

                                                                                         Starosta obce

 

 

» čítaj viac
Výzva na predkladanie ponúk – Výmena strešnej krytiny a zvodového systému na kultúrnom dome

Obec Klenová, 067 72 Klenová

Výzva na predkladanie ponúk

Spracovaná v zmysle § 9, odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

„Výmena strešnej krytiny a zvodového systému na kultúrnom dome.“

 1. Identifikácia osoby podľa §7/ ďalej len Obstarávateľ/

Názov: Obec Klenová

Sídlo: Klenová č.126, 067 72 Klenová

IČO: 00323136

Kontaktná osoba: Ing. Slavomil Voloch

Elektronická pošta: obecklenova@lekosonline.sk

Telefón: 057/ 7580193, 0905 969 343

 1. Predmet zákazky
 • Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti strechy kultúrneho domu a rozlohe 160 m2 vrátane výmeny 14 ks strešných okien a zvodového systému dažďovej vody.
 • Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky.
 • Za účelom špecifikácie rozsahu prác, množstiev a druhov potrebných materiálov a spôsobu realizácie verejný obstarávateľ stanovil uchádzačom povinnú obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby si overil a získal informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
 • Termín obhliadky : po dohode verejného obstarávateľa s uchádzačom o dielo.
 • Miesto stretnutia: Obecný úrad, Klenová 126
 • Termín dodania: 27.10. – 10.11.2017
 • CVP kód: 44221100-6-okná
 1. Typ zmluvy

Zmluva podľa Odchodného zákonníka

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

 1. Variant riešenie

Neumožňuje sa.

 1. Miesto dodania predmetu zákazky

Kultúrny dom Klenová

 1. Lehota dodania zákazky

Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: najneskôr do 10.11.2017

 1. Lehota dodania, miesto a formy predkladania ponúk

Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do 24.10.2017 do 10.00.hod na adresu Obec Klenová, 067 72 Klenová č.126,. Obálka musí byť označená heslom „ Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu“. Cenu uvedie uchádzať v EUR s DPH. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Vyhodnotenie ponúk sa vykoná 25.10.o 15.00 hod.

Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk písomne oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ponuky.

 1. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
 2. Podmienky financovania zákazky

Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr. Predpokladaná hodnota zákazky sa neuvádza.

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena vrátane DPH

 1. Lehota rekonštrukcie v kalendárnych dňoch: do konca októbra 2017.
 2. Použitie elektronickej aukcie:

Nepoužije sa.

 1. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží doklad o oprávnení uskutočňovať práce, podľa opisu predmetu zákazky- výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávania vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č.25/2006 Z. z. /potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov- fotokópie/.

Prílohy: –   technická správa

 •            zadanie výmer

Klenová 13.10.2017

Ing. Slavomil Voloch, starosta obce, v. r.

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2017/10/Zadanie-výmer-výmena-strešnej-krytiny-a-zvodového-systému-na-ku.pdf

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2017/10/Technická-správa-výmena-strešnej-kritiny-na-KD.pdf

» čítaj viac
Výzva na predkladanie ponúk výmena okien na bytovke

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2017/08/Výzva-na-predkladanie-ponúk-okna-na-bytovke-s.č.-65-1.pdf

» čítaj viac