Vitajte v dedinke Klenová

Klenová je dedinka v okrese Snina nachádzajúca sa päť kilometrov od štátnej hranice s Ukrajinou. Leží v strednej časti doliny potoka Ubľanka v nadmorskej výške okolo 255 m. Klenovú založil šoltýs s valašskými usadlíkmi v období od polovice 14. storočia do prelomu 15. a 16. storočia na územnom majetku humenského panstva. Najstarší doklad o Klenovej pochádza z roku 1548. Jej zemepánmi boli šľachtici Drugethovci. Pred rokom 1604 v dedine postavili drevený pravoslávny kostol. V roku 1600 mala dedina do 40 poddanských domov, jeden - dva domy šoltýsov, faru a kostol.Vtedy bola Klenová veľkou dedinou. V 17. a začiatkom 18. storočia poddaných ubúdalo. V roku 1720 tam hospodárilo 17 poddanských domácností. K dedine patril aj vodný mlyn.
Neskôr obyvateľov výrazne pribúdalo. V roku 1828 bolo už 97 domov a 732 obyvateľov. Pravoslávny kostol pochádza z roku 1805. Je typickou rusínskou obcou severovýchodného Slovenska. V obci prevažuje pravoslávne náboženstvo, ale žijú tam aj gréckokatolícki veriaci.

Otváracie hodiny Obecného Úradu

Pondelok:7.30 - 15.30
Utorok:7.30 - 15.30
Streda:7.30 - 15.30
Štvrtok:7.30 - 15.30
Piatok:7.30 - 15.30
Obedňajšia prestávka12.00 - 12.30

AKTUALITY

Výzva na predkladanie ponúk – Výmena strešnej krytiny a zvodového systému na kultúrnom dome

Obec Klenová, 067 72 Klenová

Výzva na predkladanie ponúk

Spracovaná v zmysle § 9, odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

„Výmena strešnej krytiny a zvodového systému na kultúrnom dome.“

 1. Identifikácia osoby podľa §7/ ďalej len Obstarávateľ/

Názov: Obec Klenová

Sídlo: Klenová č.126, 067 72 Klenová

IČO: 00323136

Kontaktná osoba: Ing. Slavomil Voloch

Elektronická pošta: obecklenova@lekosonline.sk

Telefón: 057/ 7580193, 0905 969 343

 1. Predmet zákazky
 • Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti strechy kultúrneho domu a rozlohe 160 m2 vrátane výmeny 14 ks strešných okien a zvodového systému dažďovej vody.
 • Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky.
 • Za účelom špecifikácie rozsahu prác, množstiev a druhov potrebných materiálov a spôsobu realizácie verejný obstarávateľ stanovil uchádzačom povinnú obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby si overil a získal informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
 • Termín obhliadky : po dohode verejného obstarávateľa s uchádzačom o dielo.
 • Miesto stretnutia: Obecný úrad, Klenová 126
 • Termín dodania: 27.10. – 10.11.2017
 • CVP kód: 44221100-6-okná
 1. Typ zmluvy

Zmluva podľa Odchodného zákonníka

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

 1. Variant riešenie

Neumožňuje sa.

 1. Miesto dodania predmetu zákazky

Kultúrny dom Klenová

 1. Lehota dodania zákazky

Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: najneskôr do 10.11.2017

 1. Lehota dodania, miesto a formy predkladania ponúk

Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do 24.10.2017 do 10.00.hod na adresu Obec Klenová, 067 72 Klenová č.126,. Obálka musí byť označená heslom „ Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu“. Cenu uvedie uchádzať v EUR s DPH. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Vyhodnotenie ponúk sa vykoná 25.10.o 15.00 hod.

Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk písomne oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ponuky.

 1. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
 2. Podmienky financovania zákazky

Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr. Predpokladaná hodnota zákazky sa neuvádza.

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena vrátane DPH

 1. Lehota rekonštrukcie v kalendárnych dňoch: do konca októbra 2017.
 2. Použitie elektronickej aukcie:

Nepoužije sa.

 1. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží doklad o oprávnení uskutočňovať práce, podľa opisu predmetu zákazky- výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávania vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č.25/2006 Z. z. /potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov- fotokópie/.

Prílohy: –   technická správa

 •            zadanie výmer

Klenová 13.10.2017

Ing. Slavomil Voloch, starosta obce, v. r.

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2017/10/Zadanie-výmer-výmena-strešnej-krytiny-a-zvodového-systému-na-ku.pdf

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2017/10/Technická-správa-výmena-strešnej-kritiny-na-KD.pdf

» čítaj viac
Výzva na predkladanie ponúk výmena okien na bytovke

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2017/08/Výzva-na-predkladanie-ponúk-okna-na-bytovke-s.č.-65-1.pdf

» čítaj viac
Výzva na predkladanie ponúk fasáda kultúrneho domu s. č. 30

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2017/08/Výzva-na-predkladanie-ponúk-fasáda-kulturného-domu-s.č.-30-1.pdf

» čítaj viac
Pozvánka na podujatie Klenová v skanzene 13.8.2017

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2017/08/Pozvánka-Klenová-v-Skanzene-13.08.2017.pdf

» čítaj viac
Pozvánka na OZ dňa 18.07.2017

O B E C   K L E N O V Á, 067 72 KLENOVÁ č.126

VEC:   P O Z V Á N K A

 

V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonov, ako aj schváleným plánom práce OZ na rok 2017, z v o l á v a m

III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klenovej na deň:

18.07.2017 /utorok/v priestoroch obecného úradu o 15.30 hodine

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenie- správa starostu o činnosti obecného úradu
 3. Riešenie sťažnosti
 4. p. Juraj Petrovaj- prejedávanie ,
 5. p. Irena Miková – prejedávanie
 6. Výsledky volieb na riaditeľa školy

informácia oprava chodníka pro ZŠ s MŠ

 1. Schválenie zmeny vyučovacieho jazyka v ZŠ s MŠ
 2. Prejednanie organizácie školského roka 2017/2018
 3. Rozpočtové opatrenie č. 3 /2017

– schválenie čerpania rezervného fondu

– realizácia plastových okien na obecnej bytovke – 6 500€

– realizácia vonkajšej fasády kultúrneho domu – 26 300€

 1. Záznamy z kontrol hlavného kontrolóra
 2. Rôzne
 3. Návrh a schválenie uznesení
 4. Z á v e r

 

     Prosím všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných, aby včas   zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

V Klenovej 13.07.2017

Ing. Slavomil Voloch, v.r.

starosta obce

 

» čítaj viac
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Klenová

                   OBEC     K L E N O V Á č. 126, 067 72   Klenová  

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa

Základná škola s materskou školou Klenová 111

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR

č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky

pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

– najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

– absolvovanie prvej atestácie ( Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných   zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

 

Iné kritériá a požiadavky:

– znalosť príslušnej legislatívy,

– komunikatívnosť,

– riadiace a organizačné schopnosti,

– osobné a morálne predpoklady,

– zdravotná spôsobilosť na prácu,

– spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

– práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

– prihláška do výberového konania,

– profesijný životopis,

– overené kópie dokladov o vzdelaní,

– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

– potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

– písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,

– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zasielajte v termíne do 04.05.2017 do 15.00 hod. na adresu:

Obec Klenová- obecný úrad, Klenová č.126, 067 72

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ “.

„ Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude

termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Klenovej,

dňa 11.04.2017

Ing. Slavomil Voloch,  starosta obce

» čítaj viac
Pozvánka na OZ dňa 24.02.2017

Pozvánka na OZ konané dňa 24.02.2017

» čítaj viac
Pozvánka

Pozvánka na kultúrne slávnosti v obci

» čítaj viac
Výzva na predloženie ponuky -stavebné práce, stavebné úpravy ZŠ na MŠ v obci Klenová

Výzva na predloženie ponúk

Výkresy

05a 2np NS, 05 2np NS, 04 2np JS, 03 1np JS

Rozpočty

VYKAZ VÝMER___STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI ZŠ NA MŠ

Vykaz výmer diel ZTI

Vykaz výmer diel ELI

» čítaj viac
Pozvánka na OZ

O B E C   K L E N O V Á, 067 72 KLENOVÁ č.126

 

 

VEC:   P O Z V Á N K A

 

V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonov, ako aj schváleným plánom práce OZ na rok 2015, z v o l á v a m III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klenovej na deň:

 

19.06.2015 /piatok/v priestoroch obecného úradu o 17.00 hodine

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 4. Záznamy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
 5. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 6. Kontrola inkasa daní a poplatkov
 7. Odborné stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
 8. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce Klenová a výročnej správy za rok 2014
 9. Prejednanie organizácie školského roka 2015-2016

10.Realizácia optických sieti, klaster UB-1

 1. Zásady o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním kriminálnej alebo inej proti spoločenskej činnosti v podmienkach obce
 2. Prejednanie sťažnosti na p. Alenu Vokuličovú
 3. Oprava oplotenia pri materskej škole a p. Kasičovej
 4. R ô z n e

A/ . Žiadosť o finančnú výpomoc od obce pre Aneta Bajzová a Michal Bajza bytom Klenová

č. 182 na zaplatenie elektrickej energie.

B/. Žiadosť Juraj Bajza Klenová č.161 o odpredaj plechovej nádrže .

 1. Návrh a schválenie uznesení
 2. Z á v e r

 

     Prosím všetkých poslancov obecného zastupiteľstva aj prizvaných, aby včas   zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

 

Ing. Slavomil Voloch

starosta obce

 

» čítaj viac