Vitajte v dedinke Klenová

Klenová je dedinka v okrese Snina nachádzajúca sa päť kilometrov od štátnej hranice s Ukrajinou. Leží v strednej časti doliny potoka Ubľanka v nadmorskej výške okolo 255 m. Klenovú založil šoltýs s valašskými usadlíkmi v období od polovice 14. storočia do prelomu 15. a 16. storočia na územnom majetku humenského panstva. Najstarší doklad o Klenovej pochádza z roku 1548. Jej zemepánmi boli šľachtici Drugethovci. Pred rokom 1604 v dedine postavili drevený pravoslávny kostol. V roku 1600 mala dedina do 40 poddanských domov, jeden - dva domy šoltýsov, faru a kostol.Vtedy bola Klenová veľkou dedinou. V 17. a začiatkom 18. storočia poddaných ubúdalo. V roku 1720 tam hospodárilo 17 poddanských domácností. K dedine patril aj vodný mlyn.
Neskôr obyvateľov výrazne pribúdalo. V roku 1828 bolo už 97 domov a 732 obyvateľov. Pravoslávny kostol pochádza z roku 1805. Je typickou rusínskou obcou severovýchodného Slovenska. V obci prevažuje pravoslávne náboženstvo, ale žijú tam aj gréckokatolícki veriaci.

Otváracie hodiny Obecného Úradu

Pondelok:7.30 - 15.30
Utorok:7.30 - 15.30
Streda:7.30 - 15.30
Štvrtok:7.30 - 15.30
Piatok:7.30 - 15.30
Obedňajšia prestávka12.00 - 12.30

AKTUALITY

Pozvánka na podujatie Klenová v skanzene 13.8.2017

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2017/08/Pozvánka-Klenová-v-Skanzene-13.08.2017.pdf

» čítaj viac
Pozvánka na OZ dňa 18.07.2017

O B E C   K L E N O V Á, 067 72 KLENOVÁ č.126

VEC:   P O Z V Á N K A

 

V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonov, ako aj schváleným plánom práce OZ na rok 2017, z v o l á v a m

III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klenovej na deň:

18.07.2017 /utorok/v priestoroch obecného úradu o 15.30 hodine

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenie- správa starostu o činnosti obecného úradu
 3. Riešenie sťažnosti
 4. p. Juraj Petrovaj- prejedávanie ,
 5. p. Irena Miková – prejedávanie
 6. Výsledky volieb na riaditeľa školy

informácia oprava chodníka pro ZŠ s MŠ

 1. Schválenie zmeny vyučovacieho jazyka v ZŠ s MŠ
 2. Prejednanie organizácie školského roka 2017/2018
 3. Rozpočtové opatrenie č. 3 /2017

– schválenie čerpania rezervného fondu

– realizácia plastových okien na obecnej bytovke – 6 500€

– realizácia vonkajšej fasády kultúrneho domu – 26 300€

 1. Záznamy z kontrol hlavného kontrolóra
 2. Rôzne
 3. Návrh a schválenie uznesení
 4. Z á v e r

 

     Prosím všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných, aby včas   zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

V Klenovej 13.07.2017

Ing. Slavomil Voloch, v.r.

starosta obce

 

» čítaj viac
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Klenová

                   OBEC     K L E N O V Á č. 126, 067 72   Klenová  

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa

Základná škola s materskou školou Klenová 111

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR

č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky

pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

– najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

– absolvovanie prvej atestácie ( Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných   zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

 

Iné kritériá a požiadavky:

– znalosť príslušnej legislatívy,

– komunikatívnosť,

– riadiace a organizačné schopnosti,

– osobné a morálne predpoklady,

– zdravotná spôsobilosť na prácu,

– spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

– práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

– prihláška do výberového konania,

– profesijný životopis,

– overené kópie dokladov o vzdelaní,

– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

– potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

– písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,

– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zasielajte v termíne do 04.05.2017 do 15.00 hod. na adresu:

Obec Klenová- obecný úrad, Klenová č.126, 067 72

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ “.

„ Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude

termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Klenovej,

dňa 11.04.2017

Ing. Slavomil Voloch,  starosta obce

» čítaj viac
Pozvánka na OZ dňa 24.02.2017

Pozvánka na OZ konané dňa 24.02.2017

» čítaj viac
Pozvánka

Pozvánka na kultúrne slávnosti v obci

» čítaj viac
Výzva na predloženie ponuky -stavebné práce, stavebné úpravy ZŠ na MŠ v obci Klenová

Výzva na predloženie ponúk

Výkresy

05a 2np NS, 05 2np NS, 04 2np JS, 03 1np JS

Rozpočty

VYKAZ VÝMER___STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI ZŠ NA MŠ

Vykaz výmer diel ZTI

Vykaz výmer diel ELI

» čítaj viac
Pozvánka na OZ

O B E C   K L E N O V Á, 067 72 KLENOVÁ č.126

 

 

VEC:   P O Z V Á N K A

 

V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonov, ako aj schváleným plánom práce OZ na rok 2015, z v o l á v a m III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klenovej na deň:

 

19.06.2015 /piatok/v priestoroch obecného úradu o 17.00 hodine

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 4. Záznamy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
 5. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 6. Kontrola inkasa daní a poplatkov
 7. Odborné stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
 8. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce Klenová a výročnej správy za rok 2014
 9. Prejednanie organizácie školského roka 2015-2016

10.Realizácia optických sieti, klaster UB-1

 1. Zásady o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním kriminálnej alebo inej proti spoločenskej činnosti v podmienkach obce
 2. Prejednanie sťažnosti na p. Alenu Vokuličovú
 3. Oprava oplotenia pri materskej škole a p. Kasičovej
 4. R ô z n e

A/ . Žiadosť o finančnú výpomoc od obce pre Aneta Bajzová a Michal Bajza bytom Klenová

č. 182 na zaplatenie elektrickej energie.

B/. Žiadosť Juraj Bajza Klenová č.161 o odpredaj plechovej nádrže .

 1. Návrh a schválenie uznesení
 2. Z á v e r

 

     Prosím všetkých poslancov obecného zastupiteľstva aj prizvaných, aby včas   zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

 

Ing. Slavomil Voloch

starosta obce

 

» čítaj viac
Výzva na predkladanie ponúk akcie – Výmena okien a vchodových dverí na kultúrnom dome

Výber dodávateľa stavebných prác na akciu

„Výmena okien a vchodových dverí na kultúrnom dome“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Klenová

Adresa: Obecný úrad, Klenová č. 126

Zastúpená:  Ing. Slavomil Voloch, starosta obce

IČO: 00323136

DIČ: 2020794520

Kontaktná osoba: Ing. Slavomil Voloch, tel. 057/7580208, mob: 0907 944 511, obecklenova@lekosonline.sk

 

 1. Opis zákazky:   stavebné práce pozostávajú – demontáž okien a dverí, osadenie okien a dverí, vysprávky, osadenie parapetných dosiek , zväčšenie jestvujúcich otvorov 90 cm x200cm na rozmer 110 cm x 200 cm, montáž okien  6 ks je vo výške cca 3 m.  Požiadavka na kvalitu okien min. 5 komorové profily rámov.
 2. Miesto uskutočnenia prác:

Obec Klenová, kultúrny dom p. č. 30

 1. Rozsah predmetu zákazky: príloha č. 1
 2. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

–          navrhovaná cena bude celková, vypočítaná za plnenie prác v rozsahu podľa bodu 4 týchto doplňujúcich údajov a bude vychádzať z oceneného výkazu, ktorého neocenenú kópiu predkladáme

–          navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách

–          navrhovanú cenu platca DPH uvedie takto – navrhovaná cena bez DPH

– sadzba DPH a výška DPH

– navrhovaná cena vrátane DPH

–    ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a upozorní,

že nie je platcom DPH

 1. Trvanie zmluvy:

–          29.12.2014- 31.03.2015

 1. Obsah ponuky:

–          cenový návrh a ocenený výkaz výmer

–          doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu obstarávania  (kópia )

 1. Predkladanie ponúk:

–          uchádzač predloží ponuku do 21.12.2014   do 16.00  hod. na adresu obstarávateľa

–          uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, ktorý bude uzatvorený

–          obal musí obsahovať adresu obstarávateľa, adresu uchádzača, označenie „neotvárať a  „ Výmena okien a vchodových dverí na kultúrnom dome  “

 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

–          úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania

 1. Ďalšie informácie obstarávateľa:

–          verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

V Klenovej, 12.12.2014

Ing. Slavomil Voloch, starosta obce

 

 

Príloha č.1

Výber dodávateľa stavebných prác na akciu

„Výmena okien a vchodových dverí na kultúrnom dome“

Rozmery okien:

1. 6  ks      rozmer  110 x 200 cm   /  predelené v 1/3 , otvaraco-sklopné  4ks, 2ks otvaracie/

2.  2  ks      rozmer  147×85 cm

3.  1 ks       rozmer    60×115 cm

4.  1 ks       rozmer    60×110 cm

5.  1 ks       rozmer    80x  60 cm

Rozmer dverí:

1.  3 ks   rozmer   105×200 cm   vchodové

2.  1 ks   rozmer   140 x200 cm /dvojkrídlové vchodové/

3.   nad dvere presklenené okno predelené  90x 265 cm   1 ks /

4.  pevné okno/bočné steny dverí/   2 ks   62,5 x 200 cm   /v 1/3 výplň plastová/

» čítaj viac
Virtuálny cintorín

Ako nový článok na základe povolenia správcu môžme umiestniť tento článok pre potreby občanov na webe:

Pri tom ak sme na stránke obce Klenová teraba prejsť na článom vitrualnycintorin.sk, objaví sa mapka SR podelená na Samosprávne kraje, kliknuť na Prešovský nasledne na okres Snina a potom na tobrazeny názov obec Klenová. Za pomocimapky a legendy, prípadne príbližovania, či zoznámu hrobových miest najdete hroby vaších zosnulých pribuznych s tým, že na stránku sa dostanete v http://www.virtuanycintorin.sk

» čítaj viac